Ons Kerkblad 2018
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start

2018
20/01/2018
BIJ DE DIENSTEN:
Komende zondag 21 januari is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met voorganger ds. Y. Slik uit Balk. Voor de kinderen is er kindernevendienst. We gaan verder met het thema e-motions en wel over “verrast”.
De kinderkerk

COLLECTEOPBRENGST:
Afgelopen zondag, 14 januari is er tijdens de Heilig Avondmaal viering gecollecteerd voor Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië. Deze stichting helpt in Roemenië vooral arme gezinnen met onderdak, voedselpakketten en gezondheidszorg. Kijk ook eens op de site: www.stichtinghcr.org De schaalcollecte heeft 70 euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

OVERLEDEN:
Afgelopen week, 6 januari is gestorven, onze dierbare gemeente lid Ittje Groenhof- van der Wal. De afscheidsdienst heeft 12 januari plaats gevonden in de kerk van it Heidenskip. In de volgende Ons Kerkblad verschijnt over haar leven een in memoriam.

Een vriendelijke groet,
vz. E. Terluin.
13/01/2018
BIJ DE DIENST:
omende zondag 14 januari is er 's middags om 13.30 u kerkdienst met voorganger ds. D.M. Hasper uit Top en Twell. In deze dienst willen we ook het Heilig Avondmaal vieren.

SERIOUS REQUEST
In de kerstavonddienst, 24 december, is er collecteert voor Serious Request. Er was 191 euro in gezameld. Hartelijk dank daarvoor.
Namens de jeugdkerk en jeugdouderling

KINDEREN IN KNEL
1e Kerstdag was de uitgangscollecte bestemd voor Kinderen in Knel, die zich dit jaar extra inzet voor onderwijs voor kinderen in Syrië. Opbrengst was 135 euro. Bedankt.
De diaconie

STAMPPOTDINER
Uit eten voor het goede doel?! Dat kan! Wij gaan volgende zomer met World Servants naar Ghana, Malawi, Sierra Leone of Myanmar om daar samen met de lokale bevolking klaslokalen of dokterswoningen te bouwen. Alleen of samen met vrienden/familie.
Kom vrijdagavond 12 januari naar Op 'e Hichte in Koudum voor een stamppotdiner, voor maar 10,-. Geef je op vóór 8 januari (mailen naar: rienkesiemensma@gmail.com of schrijf je in op de lijst in Op 'e Hichte of achterin de Martinikerk in Koudum). Hopelijk tot dan!!
Groetjes, World Servants groep Workum-Koudum
Arno de Vries, Yske Bakker, Wilma Engelsma,
Liesbeth Siemensma, Rienke Siemensma,
Marije de Vries – Siemensma

KERST:
Wat hadden we prachtige diensten met kerstavond en 1ste kerstdag, allereerst hadden we de aanloop naar kerst met het liturgisch bloemstuk wat elke week veranderde, en de kinderkerk met het thema “doe open de deur naar het licht” Elke week gingen de deuren van de huizen verder open, wat op de beamer was te zien. Kerstavond werden we buiten de kerk verwelkomt met muziek waarna de dienst begon, in een prachtig versierde kerk, die door de jeugd en een kommissie was voorbereid. In de dienst zongen we bekende kerstliederen en was er het kerstverhaal uit de bijbel. Twee verhalen werden verteld en wel, Basje en de hûn, én de Schotse boer. Ook was er een koor, en drie jonge dames die op de bugel speelden. 1ste kerstdag was de dienst in it Swaeigat met als thema, de duisternis waar het licht doorheen schijnt, dit aan de hand van een drietal lezingen. Studio was aanwezig de muzikale begeleiding te verzorgen wat op een perfekte manier ging. Dank aan een ieder die zich inzette bij de voorbereidingen van deze diensten

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin


Warkum  

IN MEMORIAM RINSKE ENGELSMA-KLIJNSTRA:
Op zondag 26 november 2017 - 'eeuwigheidszondag' - kwam er plotseling een einde aan haar leven. De laatste jaren waren er wel steeds meer lichamelijke beperkingen, maar haar interesse voor de wijde kring van mensen om haar heen, voor haar kinderen en voor haar kleinkinderen in het bijzonder, was als vanouds. Tot haar geluk kon zijn blijven wonen op de boerderij van haar zoon Yde aan de Heidenskipsterdyk.
Rinske Klijnstra werd in 1928 geboren te Roodhuis. Zij bezocht de lagere school in Hidaard en daarna de huishoudschool in Bolsward. Hierna ging zij aan het werk op de ouderlijke boerderij.
In 1956 trouwde zij met Jacobus Engelsma. Dit was het begin van haar leven in It Heidenskip. Op de boerderij aan de Ursuladyk werden hun vijf kinderen geboren en groeiden zij op. Veel vreugde heeft Rinske Engelsma beleefd aan de kinderen, de aangetrouwde kinderen en de kleinkinderen. Toen de kleinkinderen jong waren, logeerden zij vaak op de boerderij. Ook toen zij ouder werden, bleef Rinske Engelsma de meelevende Beppe die altijd geínteresseerd was in hun wel en wee.
Verdriet is haar niet bespaard gebleven. In 1994 overleed haar man Jacobus en in 2012 haar zoon Jan. Vooral door haar gelovige levenshouding heeft zij deze verliezen in haar leven een plaats kunnen geven. Op 1 december vond de begrafenis plaats, na een dankdienst voor haar leven in de Gertrudiskerk. In deze dienst werd met dankbaarheid haar leven herdacht en, in haar geest, het Evangelie verkondigd dat de Heer zijn volk en zijn mensen reddend vóórgaat, door de woestijn van het leven en de wereld heen, en zelfs over de grens van de dood heen.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet;
Gij gaat mij reddend voor.

Harmen Engelsma