Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Sint Ursula   |   Baptisten Kerk   |   Gereformeerde Kerk   |   Hervormde Kerk / Protestantse Kerk   |   Vaders Stem   |   Orgel Protestantse Kerk It Heidenskip 100 jaar   |   Langs de Wymerts (1967) |  Gastenboek

Kerkhistorie

Gereformeerde Kerk

±1899 kopen de Gereformeerden het kerkje van de Baptisten.
Op 3 mei 1903 wordt de kerk officieel als gemeente opgericht.

Friso 10 januari 1900
Vergadering in het Baptistenkerkje,
toen al in bezit van de Gereformeerden.



It lizzen fan de earste stien foar de Grifformearde tsjerke troch ds. Idema op 29 juny 1915.
Achterste rige f.l.n.r.: Anne Miedema, Jouke Beuckens, oannimmer Draisma fan Piaam, ds. Idema, Jacob  Dijkstra, Klaas Bakker, Christ van Kammen, man mei de swarte pet is de útfierder, man rjochts by de peal mei de soldatepet is Marten van Kammen.
Foaroan it wurkfolk fan de oannimmer. De frou hold de keet skjin.
fotokolleksje Meine Robijns Beuckens

In 1915 wordt een nieuwe kerk gebouwd aan de Heidenskipsterdyk 28 (begroting ƒ 4000). Ds. Idema legt op 29 juni 1915 de eerste steen. Aannemer is Draisma van Piaam.



In 1980 wordt besloten de Gereformeerde- en Hervormde Kerken samen te voegen.

Op 4 november 1984 wordt de laatste eredienst gehouden.

Siebe en Tryntsje Tjalma-Algera kopen de kerk. Het gebouw wordt gerestaureerd en verbouwd tot woning.



Leeuwarder Courant 30 juli 1960


Herinneringen aan de Gereformeerde Kerk:
    voormalig kerkgebouw Heidenskipsterdyk 28


Links:
Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-2004)
Gereformeerdekerken.info